Logo
> Công Nghệ Thông Tin
Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin (Information Technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.