Logo
> Kinh Tế
Kinh Tế

Kinh Tế

Ngành kinh tế là ngành khoa học xã hội, chuyên nghiên cứu về các hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ dưới góc nhìn toàn cảnh. Ngành kinh tế hướng người học tới việc phân tích và đánh giá được sự ảnh hưởng cũng như mối tương quan của các hoạt động kinh doanh đối với nền kinh tế của xã hội.